IX Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa

Prawa konsumenta wczoraj, dziś i jutro.
60 lat praw konsumenta


9-10 CZERWCA 2022 R.

IX Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa

Prawa konsumenta wczoraj, dziś i jutro. 60 lat praw konsumenta

Termin: 9-10 czerwca 2022 r.

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie lub on-line (zoom.us)

Dołącz do Konferencji Online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz ze Stowarzyszeniem Rzeczników Konsumentów zaprasza na organizowaną w dniach 9-10 czerwca 2022 r. w Krakowie (w wersji hybrydowej) IX Międzynarodową Konsumencką Konferencję Naukową pt. „Prawa konsumenta wczoraj, dziś i jutro. 60 lat praw konsumenta”.

Konferencja ma stanowić forum wymiany poglądów przedstawicieli środowiska akademickiego (zarówno krajowego, jak i międzynarodowego) oraz praktyki na tematy związane z ochroną konsumentów. W związku z powyższym, obrady podzielono na sesje naukowe (w każdym z dwóch dni konferencji) oraz panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych, biznesu i „regulatorów” rynku. Ponadto w pierwszym dniu konferencji, po zakończeniu obrad plenarnych, przewidziano tzw. panel młodych naukowców podczas którego zostaną wygłoszone uprzednio zaakceptowane wystąpienia młodszych pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem, uprzejmie prosimy o kontakt email: konferencja@rzecznicy.konsumentow.eu

Warsztaty „Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej” – edycja 2022


Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów objęło patronatem tegoroczną edycje warsztatów „Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej”


Termin: 27 maja 2022 roku

Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie lub platforma MS Teams

Ogólnopolska Finansowa Konferencja Naukowa

Nowe technologie na rynku finansowym - szanse i zagrożenia dla jego uczestników

Termin: 29 LISTOPADA 2021 r.

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie lub on-line

Dołącz do wydarzenia

VIII Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa

WYZWANIA DLA PRAWA KONSUMENCKIEGO W WYMIARZE GLOBALNYM, REGIONALNYM I LOKALNYM


Termin:

5-6 października 2021 r.


Miejsce:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź


Dołącz do wydarzenia

Patronat Honorowy

Patronat honorowy nad Konferencją objęli:

Tomasz Chróstny - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jacek Oko - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska - Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Bogusława Gnela – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr. hab. Marcin Trzebiatowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski

Dr hab. Kinga Michałowska, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski

Dr. hab. Monika Szaraniec, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO – Uniwersytet w Opolu

Dr hab. Piotr Tereszkiewicz, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Dr. hab. Mariusz Fras, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski


Problem Konferencji

Konsumenci są konfrontowani obecnie z coraz większą liczbą problemów. Wyzwania dla konsumentów i prawa konsumenckiego wynikają z dokonującej się transformacji cyfrowej i ekologicznej. Wciąż nie w pełni efektywne jest dochodzenie roszczeń i egzekwowanie praw konsumentów. Nasilają się problemy określonych grup konsumentów, m.in. seniorów, osób zadłużonych i wykluczonych cyfrowo. Sytuację konsumentów pogorszyła też pandemia COCID-19. Wymienione obszary wyróżniła w listopadzie 2020 r. Komisja Europejska w Komunikacie „Nowy program na rzecz konsumentów. Poprawa odporności konsumentów na potrzeby trwałej odbudowy” [COM(2020) 696 final]. W programie tym wskazano wizję polityki konsumenckiej UE na lata 2020–2025 i działania, jakie musi podjąć Unia Europejska i jej państwa członkowskie, by sprostać obecnym i nadchodzącym trudnościom, z jakimi mierzą się konsumenci.

Cele Konferencji

Celem konferencji jest poruszenie najbardziej aktualnych problemów z zakresu prawa konsumenckiego w obszarach wyróżnionych jako obszary priorytetowe w „Nowym programie na rzecz konsumentów”. Zagadnienia te będą podczas konferencji kompleksowo przedstawione z perspektywy globalnej, regionalnej i lokalnej. W celu wymiany doświadczeń, które są niezbędne dla wypracowania efektywnych rozwiązań problemów konsumenckich, w toku konferencji, oprócz prezentacji referatów, przewidziane są panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli nauki, administracji publicznej, biznesu i podmiotów zajmujących się ochroną konsumentów.

Obszary Tematyczne

Podczas konferencji organizatorzy pragną poruszyć tematy dotyczące następujących obszarów:

1. Współpraca międzynarodowa i ochrona konsumentów w kontekście globalnym

2. Konsumenci wobec transformacji ekologicznej

3. Konsumenci wobec transformacji cyfrowej

4. Skuteczne egzekwowanie praw konsumentów

5. Ochrona grup szczególnie podatnych na zagrożenia i innych podmiotów słabszych

6. Prawo konsumenckie a pandemia COVID-19


Oprócz referatów, organizatorzy przewidują moderowane dyskusje specjalistów – praktyków i teoretyków postępowań w sprawach konsumenckich.

Terminy

 • do 14 sierpnia 2021 r. prosimy o zgłoszenie tytułu referatu lub zgłoszenie chęci uczestnictwa w panelu dyskusyjnym na adres: konsument2021@wpia.uni.lodz.pl.
  Doktoranci i młodzi naukowcy proszeni są o przesłanie abstraktu o długości do 300 słów.

 • do 6 września 2021 r. organizatorzy przekażą informację na temat przyjęcia referatu.

Ramowy Program Konferencji

I dzień – 5 października 2021 r. (wtorek)

 • Powitanie

 • Wystąpienia prelegentów zagranicznych

 • Panel dyskusyjny I – Konsumenci wobec transformacji ekologicznej

 • Panel dyskusyjny II – Konsumenci wobec transformacji cyfrowej

II dzień – 6 października 2021 r. (środa)

 • Wystąpienia prelegentów krajowych

 • Panel dyskusyjny III – Skuteczne egzekwowanie praw konsumentów

 • Panel dyskusyjny IV – Ochrona grup szczególnie podatnych na zagrożenia i innych podmiotów słabszych

 • Zakończenie

Prezentacje Młodych Naukowców

Pierwszego dnia konferencji organizatorzy przewidują dodatkową sesję naukową, w której wystąpią doktoranci i młodsi pracownicy naukowi, prezentując wystąpienia poświęcone tematyce konferencji.

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl

Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, Uniwersytet Łódzki, mkrolikowska@wpia.uni.lodz.pl

Mgr Elżbieta Sługocka-Krupa, Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, elzbieta.slugocka-krupa@rzecznicy.konsumentow.eu

Mgr Krzysztof Podgórski, Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, krzysztof.podgorski@rzecznicy.konsumentow.eu

Dr Karolina Sztobryn, Uniwersytet Łódzki, ksztobryn@wpia.uni.lodz.pl

Dr Agnieszka Jabłonowska, Uniwersytet Łódzki, ajablonowska@wpia.uni.lodz.pl

Mgr Agnieszka Czernek, Uniwersytet Łódzki, aczernek@wpia.uni.lodz.pl

Mgr Anna Urbanek, Uniwersytet Łódzki, anna.urbanek@wpia.uni.lodz.pl

Mgr Filip Wiaderek, Uniwersytet Łódzki, filip.wiaderek@edu.uni.lodz.pl

Kontakt:

Mgr Anna Urbanek, Uniwersytet Łódzki, konsument2021@wpia.uni.lodz.pl

Zaproszenie do udziału w III Energetycznym Forum Nauki
i Gospodarki

Zapraszamy uprzejmie do udziału w dniu 30 września 2021 r. w organizowanym przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Marcatus et Civis III Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki pn. „Innowacje a rozwój rynku energetycznego”.

Celem konferencji jest wskazanie kierunków rozwoju rynku energetycznego z uwzględnieniem aktualnych potrzeb obejmujących także ochronę środowiska oraz przedstawienie problemów jakie się z tym wiążą.

Szczegóły w tym rejestracja: http://www.mercatusetcivis.pl/konferencja/104-zaproszenie-do-udzialu-w-iii-energetycznym-forum-nauki-i-gospodarki

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Piłsudskiego 28A, w Tarnowie, o godz. 17.00 - I termin i godz. 17.30 - II termin.

Program Walnego Zebrania Członków

1. Powitanie

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2020

4. Informacja nt. działalności stowarzyszenia w roku 2020

5. Wolne wnioski

6. Zamknięcie zebrania


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

K. Podgórski

Prezes

Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów

ul. Józefa Piłsudskiego 28A

33-100 Tarnów

KRS: 0000326856, NIP: 8733191827